Spiritual Genetics of Two Men 5:18-21
  1. Two Actions 5:18
  2. Two Attitudes 5:19
  3. Two Legacies 5:19
  4. Two Principles 5:20
  5. Two Spiritual Destinies 5:21